Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 06.03.2022

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 03 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội.  

Sau khi thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Đại hội nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty; Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty

Đại hội tiến hành đánh giá các mặt hoạt động của Tổng công ty, gồm công tác quản trị, điều hành; công tác chuyển giao đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty và đầu tư tài chính dài hạn; công tác tổ chức đấu thầu, xây lắp và sản xuất; công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ và thanh lý TSCĐ; công tác tài chính, kế toán, thanh tra, kiểm toán; công tác đào tạo, lao động- tiền lương; công tác tổ chức cán bộ, nguồn nhân lực và khiếu nại, tố cáo...

Năm 2021, kinh tế thế giới gượng dậy và phục hồi sau năm 2020 bị dịch covid 19 ảnh hưởng trầm trọng. Tốc độ phục hồi của các nước và các khu vực có khác nhau, nhưng điểm tích cực là thế giới và Việt Nam đã học được nhiều bài học thích ứng. Các đơn vị trong Tổng công ty đặc biệt nỗ lực trong hoạt động SXKD. Một số đơn vị đã nhanh chóng tổ chức sản xuất ngay trong vùng dịch, tăng cường phòng dịch và tổ chức cho CB CNV ăn nghỉ và làm việc tại nhà máy, công trường. Lãnh đạo, quản lý các cấp tích cực tìm việc làm, tiếp cận các dự án, tìm giải pháp cho mọi khó khăn phát sinh tại các địa phương có dịch. Cơ quan điều hành Tổng Công ty hỗ trợ đơn vị thành viên về nhân sự trong công tác quản lý, tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm giảm thiểu các rủi ro, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất hợp lý để có giải pháp xử lý, giải quyết phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện các ngành đều bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 và tình hình kinh doanh khó khăn chung thì hầu hết các đơn vị xây lắp trong Tổng Công ty không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế của toàn Tổng công ty không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Có thể thấy tác động lớn nhất đến ngành xây lắp là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài bị hạn chế do nhiều nhà đầu tư đã rút vốn khỏi Việt Nam. Các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lại không thể triển khai, nhất là các dự án điện có tính truyền thống của các đơn vị như xây lắp điện lại không thể thực hiện do đơn giá quá thấp. Nhiều gói thầu các đơn vị không thể bỏ thầu vì rủi ro lỗ quá cao do giá gói thầu thấp, điều kiện thi công phức tạp. Việc khai thác và ký mới các hợp đồng trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó đoán định dễ dẫn tới nhiều rủi ro cho các đơn vị.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam còn chịu nhiều ảnh hưởng và biến động sau dịch, Tổng công ty đề ra các định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: Tiếp tục chủ động kết hợp với các đối tác tham gia đấu thầu các gói thầu trọn gói EPC; Tăng cường tham gia các gói thầu quy mô vừa, các nhà đầu tư có vốn nước ngoài, các dự án đầu tư có nguồn vốn tư nhân; Tiếp tục khai thác thị trường nhận thầu các công trình công nghiệp và dân dụng, tập trung các công trình điện; Tăng năng lực cả về lượng và chất trong công tác tổ chức thi công xây lắp, công tác hoàn chỉnh thủ tục thu hồi vốn.

Tổng công ty và các công ty phấn đấu xây dựng và giữ vững uy tín trên thị trường theo phương thức: Lập kế hoạch chi tiết, chuẩn bị và lập phương án thực hiện hợp đồng trước khi ký, đảm bảo sau khi ký hợp đồng toàn bộ các cam kết với đối tác sẽ được đảm bảo hoàn thành, cùng nhiều định hướng cụ thể khác cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tài chính, phối hợp giữa các đơn vị của Tổng công ty trong sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, huy động lực lượng cơ quan Tổng công ty để hỗ trợ các đơn vị thành viên trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.

Đại hội đã nghe, thảo luận, thông qua các báo cáo và tờ trình đã được trình bày với tỷ lệ nhất trí 100%. Kết thúc Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.


Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:IMG_0028.JPG

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty phụ trách  

khai mạc Đại hội 


IMG_0117.JPG

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Đại hộiIMG_0070.JPG

Ông Đỗ Chí Nguyễn, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT

báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty IMG_0080.JPG

Ông Đặng Quang Cường, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 

của Tổng công ty
IMG_0083.JPG

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 

của Ban Kiểm soát Tổng công ty
IMG_0092.JPG

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng công ty trình bày Quy chế 

Quản trị nội bộ Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam
IMG_0101.JPG

Đại hội thảo luận và nghe cổ đông đóng góp ý kiến 
IMG_0036.JPG

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội
IMG_0049.JPG


Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung khác cần lấy ý kiến  

tại Đại hội