Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Ngày đăng: 08.28.2023
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 8h ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường Tổng công ty - số 5 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:


 

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Ông Ngô Đức Cường, Phó Trưởng ban TCKT Tổng công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội 
Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng Công ty trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung cần được thông qua tại Đại hội 
Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội
Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026Các cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng Công ty báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty
Ông Vương Khả Hải, Trợ lý Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh MPC được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty (người đứng thứ tư, bên phải)
Đại hội nghe và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội