Vinaincon

Địa chỉ Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3850141 Fax:
Email: 0240.3852209
Website:
DSCN0588.JPG


GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng tăng, bên cạnh các khách hàng truyền thống của Công ty như: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Supper phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn có các khách hàng mới như:

- Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam;

- các công ty xi măng Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên;

- Công ty luyện đồng SinQuyền,

- Các Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện A Vương, thủy điện Sê San 4, thủy điện Nậm khóa 3...

Riêng thủy điện Nậm khóa 3 đã tin tưởng ký hợp đồng trực tiếp trọn gói với Công ty từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và chạy thử công trình đường ống áp lực có giá trị gần 50 tỷ đồng. Trong cơ chế thị trường, Công ty đã mạnh dạn tìm được hướng đi mới, vươn ra chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng sản phẩm, đi đôi với việc tăng thêm việc làm cho người lao động, hòa chung nhịp đập với nền sản xuất cơ khí trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Sửa chữa, thiết kế các chi tiết máy cho các ngành chế biến xi măng, thủy điện, nhiệt điện ; 

- Xuất nhập khẩu máy móc , trang thiết bị cơ khí.THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: 

- Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành như chế biến xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, hoá chất.
Địa chỉ Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3850141 Fax:
Email: 0240.3852209
Website:
DSCN0588.JPG


GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng tăng, bên cạnh các khách hàng truyền thống của Công ty như: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Supper phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn có các khách hàng mới như:

- Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam;

- các công ty xi măng Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên;

- Công ty luyện đồng SinQuyền,

- Các Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện A Vương, thủy điện Sê San 4, thủy điện Nậm khóa 3...

Riêng thủy điện Nậm khóa 3 đã tin tưởng ký hợp đồng trực tiếp trọn gói với Công ty từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và chạy thử công trình đường ống áp lực có giá trị gần 50 tỷ đồng. Trong cơ chế thị trường, Công ty đã mạnh dạn tìm được hướng đi mới, vươn ra chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng sản phẩm, đi đôi với việc tăng thêm việc làm cho người lao động, hòa chung nhịp đập với nền sản xuất cơ khí trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Sửa chữa, thiết kế các chi tiết máy cho các ngành chế biến xi măng, thủy điện, nhiệt điện ; 

- Xuất nhập khẩu máy móc , trang thiết bị cơ khí.THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: 

- Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành như chế biến xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, hoá chất.
Địa chỉ Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3850141 Fax:
Email: 0240.3852209
Website:
DSCN0588.JPG


GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng tăng, bên cạnh các khách hàng truyền thống của Công ty như: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Supper phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn có các khách hàng mới như:

- Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam;

- các công ty xi măng Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên;

- Công ty luyện đồng SinQuyền,

- Các Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện A Vương, thủy điện Sê San 4, thủy điện Nậm khóa 3...

Riêng thủy điện Nậm khóa 3 đã tin tưởng ký hợp đồng trực tiếp trọn gói với Công ty từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và chạy thử công trình đường ống áp lực có giá trị gần 50 tỷ đồng. Trong cơ chế thị trường, Công ty đã mạnh dạn tìm được hướng đi mới, vươn ra chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng sản phẩm, đi đôi với việc tăng thêm việc làm cho người lao động, hòa chung nhịp đập với nền sản xuất cơ khí trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Sửa chữa, thiết kế các chi tiết máy cho các ngành chế biến xi măng, thủy điện, nhiệt điện ; 

- Xuất nhập khẩu máy móc , trang thiết bị cơ khí.THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: 

- Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành như chế biến xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, hoá chất.
Địa chỉ Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3850141 Fax:
Email: 0240.3852209
Website:
DSCN0588.JPG


GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng tăng, bên cạnh các khách hàng truyền thống của Công ty như: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Supper phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn có các khách hàng mới như:

- Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam;

- các công ty xi măng Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên;

- Công ty luyện đồng SinQuyền,

- Các Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện A Vương, thủy điện Sê San 4, thủy điện Nậm khóa 3...

Riêng thủy điện Nậm khóa 3 đã tin tưởng ký hợp đồng trực tiếp trọn gói với Công ty từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và chạy thử công trình đường ống áp lực có giá trị gần 50 tỷ đồng. Trong cơ chế thị trường, Công ty đã mạnh dạn tìm được hướng đi mới, vươn ra chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng sản phẩm, đi đôi với việc tăng thêm việc làm cho người lao động, hòa chung nhịp đập với nền sản xuất cơ khí trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Sửa chữa, thiết kế các chi tiết máy cho các ngành chế biến xi măng, thủy điện, nhiệt điện ; 

- Xuất nhập khẩu máy móc , trang thiết bị cơ khí.THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: 

- Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành như chế biến xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, hoá chất.
Địa chỉ Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3850141 Fax:
Email: 0240.3852209
Website:
DSCN0588.JPG


GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Chất lượng sản phẩm của Công ty không ngừng tăng, bên cạnh các khách hàng truyền thống của Công ty như: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Supper phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn có các khách hàng mới như:

- Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam;

- các công ty xi măng Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên;

- Công ty luyện đồng SinQuyền,

- Các Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện A Vương, thủy điện Sê San 4, thủy điện Nậm khóa 3...

Riêng thủy điện Nậm khóa 3 đã tin tưởng ký hợp đồng trực tiếp trọn gói với Công ty từ thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và chạy thử công trình đường ống áp lực có giá trị gần 50 tỷ đồng. Trong cơ chế thị trường, Công ty đã mạnh dạn tìm được hướng đi mới, vươn ra chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng sản phẩm, đi đôi với việc tăng thêm việc làm cho người lao động, hòa chung nhịp đập với nền sản xuất cơ khí trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Sửa chữa, thiết kế các chi tiết máy cho các ngành chế biến xi măng, thủy điện, nhiệt điện ; 

- Xuất nhập khẩu máy móc , trang thiết bị cơ khí.THẾ MẠNH, NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG: 

- Chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn phục vụ các ngành như chế biến xi măng, thuỷ điện, nhiệt điện, hoá chất.