Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng: 07.01.2020
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội. 


B14I7965.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty khai mạc Đại hội


B14I7959.jpg

Ông Hoàng Thế Hiển, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Đại hội

Sau khi thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Đại hội nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty; Báo cáo Tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Trong báo cáo của mình, Tổng công ty đánh giá tình hình kinh doanh năm 2019 đối với doanh nghiệp cả nước nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng có nhiều khó khăn và thách thức. Các dự án được cấp phép đầu tư mới không nhiều, các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chậm giải ngân, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong các ngành công nghiệp nặng theo chuyên ngành của Tổng công ty: điện, khai khoáng, thép, hóa chất… không được triển khai, các dự án đường dây và trạm không thực hiện được công tác đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai thi công ...

Trước tình hình kinh tế toàn cầu trong 6 tháng đầu năm tụt giảm do ảnh hưởng của dịch covid 19, các đơn vị xây lắp như Tổng công ty ngoài những vấn đề chung phải đối mặt thì còn bị sức ép lớn về chi phí bảo hiểm bắt buộc với người lao động tự do… Năm 2020 dự báo trước là một năm đặc biệt khó khăn nên Tổng công ty xác định rõ các nhiệm vụ cơ bản phải thực hiện, xác định cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 phù hợp, đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch cho từng lĩnh vực. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tập thể lãnh đạo và CB CNV Tổng công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch và các mục tiêu đã đề ra, nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong đơn vị.

Đại hội đã nghe, thảo luận, thông qua các báo cáo và các nội dung cần lấy ý kiến khác. Kết thúc Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội: 

B14I7939.jpg

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam 


B14I7974.jpg

Ông Hoàng Chí Cường, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT
báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty


B14I7977.jpg

Ông Đặng Quang Cường, Trưởng ban TCKT đọc 
Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty


B14I7981.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo 
Kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty


B14I7935.jpg

Đại hội thảo luận và nghe các cổ đông đóng góp ý kiến


B14I7949.jpg

Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung khác cần lấy ý kiến tại Đại hội