Vinaincon

Nhà máy Dệt sợi IL-SHIN Tây Ninh

Tên Công trình:      Nhà máy Dệt sợi IL-SHIN Tây Ninh

Địa điểm:                 Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Đối tác:                    Công ty TNHH SAMSUNG EVERLAND VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng:    247,9 TỶ VND

Thời gian thi công: 16/05/2014-30/3/2015

 

Mô tả công trình:


L1000345R.jpgL1000337R.jpgIlshin TayNinh.JPGL1000259R.jpgL1000278R.jpgDu kien bia 1.jpg
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC