Vinaincon

Hầm Hải Vân
Khách hàng: PMU 85

Mô tả: Gói 3

Thời gian xây dựng:

Giá trị:
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC