Vinaincon

Địa chỉ Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (84-280) 382 3998; (84-4) 3556 1856 Fax: (84-280) 382 3243
Email: davoiquangson@gmail.com
Website:
Địa chỉ Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (84-280) 382 3998; (84-4) 3556 1856 Fax: (84-280) 382 3243
Email: davoiquangson@gmail.com
Website:
Địa chỉ Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (84-280) 382 3998; (84-4) 3556 1856 Fax: (84-280) 382 3243
Email: davoiquangson@gmail.com
Website:
Địa chỉ Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (84-280) 382 3998; (84-4) 3556 1856 Fax: (84-280) 382 3243
Email: davoiquangson@gmail.com
Website:
Địa chỉ Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (84-280) 382 3998; (84-4) 3556 1856 Fax: (84-280) 382 3243
Email: davoiquangson@gmail.com
Website: