Vinaincon

Địa chỉ Lầu 2, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3822 3402/3 Fax: (84-8) 3822 3450
Email: phuongnt.vinaincon@gmail.com
Website: None

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vec-ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng).
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Phá dỡ
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoàn thiện công trình xây dựng Ilshin TayNinh.JPG  02. Đường số 8 - Thảm nhựa (1).jpg
Địa chỉ Lầu 2, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3822 3402/3 Fax: (84-8) 3822 3450
Email: phuongnt.vinaincon@gmail.com
Website: None

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vec-ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng).
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Phá dỡ
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoàn thiện công trình xây dựng Ilshin TayNinh.JPG  02. Đường số 8 - Thảm nhựa (1).jpg
Địa chỉ Lầu 2, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3822 3402/3 Fax: (84-8) 3822 3450
Email: phuongnt.vinaincon@gmail.com
Website: None

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vec-ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng).
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Phá dỡ
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoàn thiện công trình xây dựng Ilshin TayNinh.JPG  02. Đường số 8 - Thảm nhựa (1).jpg
Địa chỉ Lầu 2, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3822 3402/3 Fax: (84-8) 3822 3450
Email: phuongnt.vinaincon@gmail.com
Website: None

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vec-ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng).
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Phá dỡ
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoàn thiện công trình xây dựng Ilshin TayNinh.JPG  02. Đường số 8 - Thảm nhựa (1).jpg
Địa chỉ Lầu 2, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3822 3402/3 Fax: (84-8) 3822 3450
Email: phuongnt.vinaincon@gmail.com
Website: None

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vec-ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng).
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Phá dỡ
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Hoàn thiện công trình xây dựng Ilshin TayNinh.JPG  02. Đường số 8 - Thảm nhựa (1).jpg