Vinaincon

Địa chỉ Lầu 2, Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2379 Fax: (84-8) 3829 5644
Email: vinaincon_hcm@hcm.vnn.vn
Website:
01. VINATEX (2).jpg     03. Nhà máy Excellent, Long An (4).jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở)
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Địa chỉ Lầu 2, Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2379 Fax: (84-8) 3829 5644
Email: vinaincon_hcm@hcm.vnn.vn
Website:
01. VINATEX (2).jpg     03. Nhà máy Excellent, Long An (4).jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở)
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Địa chỉ Lầu 2, Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2379 Fax: (84-8) 3829 5644
Email: vinaincon_hcm@hcm.vnn.vn
Website:
01. VINATEX (2).jpg     03. Nhà máy Excellent, Long An (4).jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở)
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Địa chỉ Lầu 2, Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2379 Fax: (84-8) 3829 5644
Email: vinaincon_hcm@hcm.vnn.vn
Website:
01. VINATEX (2).jpg     03. Nhà máy Excellent, Long An (4).jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở)
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Địa chỉ Lầu 2, Số 22, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2379 Fax: (84-8) 3829 5644
Email: vinaincon_hcm@hcm.vnn.vn
Website:
01. VINATEX (2).jpg     03. Nhà máy Excellent, Long An (4).jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng nhà các loại
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở Chi nhánh)
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí tại trụ sở)
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở Chi nhánh)
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình