Vinaincon

Hầm Hải Vân
Khách hàng: PMU 85

Mô tả: Gói 3

Thời gian xây dựng:

Giá trị:
SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG CÔNG
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN
Nha may Xi mang Quang Son